Monitor Transitie Jeugd: van signaal tot concrete aanpak

De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten in kaart. Hiervoor maken we in 2015 en 2016 elk kwartaal een rapportage, de eerste in april 2015.

De rapportages sturen we naar belangenbehartigers, gemeenten en de rijksoverheid.  Hierbij dragen we mogelijke oplossingen aan vanuit cliëntperspectief.  Daarnaast overlegt de projectgroep van de Monitor Transitie Jeugd elke maand met vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het concreet aanpakken van de knelpunten.

 

Uitkomsten eerste overleg projectgroep met VWS, VenJ en VNG

Tijdens het eerste overleg is vooral gesproken over de informatie die mensen (niet) krijgen, onduidelijkheid waar mensen terecht kunnen met een hulpvraag, het (niet) krijgen van een toekenningsbeschikking en uitbetaling van PGB en de manier waarop er met (medische) gegevens wordt omgegaan. Tijdens dit overleg heeft de VNG toegezegd, gemeenten te zullen wijzen op het belang van lokale informatievoorziening. Dit gaat zowel om informatievoorziening aan inwoners als aan professionals (bijv. wijkteam, huisartsen en jeugdhulpaanbieders). Als professionals goed zijn geïnformeerd, kunnen zij mensen met een hulpvraag de juiste weg wijzen. Voor de uitbetaling van PGB's is op dit moment veel aandacht. Naast uitbetaling is het belangrijk dat budgethouders een toekenningsbeschikking ontvangen. Dit is nog niet in alle gemeenten gebeurd. Ook blijft de projectgroep volgen of de huidige problemen met PGB's worden opgelost, of dat hier toch veel meldingen over blijven binnenkomen. Wat betreft de overdracht van medische gegevens heeft VWS aangegeven dat er in samenwerking met de VNG en Jeugdzorg Nederland een factsheet wordt opgesteld over de overdracht van dossiers vanuit de Bureaus Jeugdzorg naar de gemeenten. De projectgroep vindt het van groot belang, dat de overdracht van medische gegevens in dit kader goed is geregeld en dat cliënten worden geïnformeerd over hun rechten en plichten hierbij. Daarom wil de projectgroep graag, vanuit het cliëntenperspectief,  betrokken zijn hierbij.

 

Overzicht van alle nieuwsberichten