Eerste uitkomst Jeugdmonitor: Informatievoorziening grootste probleem

Uit de eerste kwartaalrapportage 2015 van De Monitor Transitie Jeugd blijkt dat de informatievoorziening over de jeugdhulp niet goed georganiseerd is. Ouders worden vaak doorverwezen van de ene afdeling binnen de gemeente naar de andere, of van wijkteammedewerker naar zorgprofessional, of van zorgprofessional naar gemeente en andersom.

In het bijzonder geldt dit voor kinderen van wie de indicatie afloopt en voor wie de ouders een nieuwe indicatie of herindicatie moeten aanvragen. Een huisarts mag wel doorverwijzen als zorg noodzakelijk is, maar de gemeente moet toestemming verlenen. Dit traject van het afgeven van toestemming of anders gezegd een beschikking kan acht weken duren. Dat kan te lang duren als ouders tot die tijd verkeerd zijn voorgelicht en de indicatie van het kind inmiddels is afgelopen en de zorg is stop gezet. De continuïteit van zorgverlening aan kinderen staat onder druk. De onduidelijkheid hierover leidt tot extra veel stress bij ouders. Zoals een ouder aangaf “ik had het allemaal weer op de rit, maar ben nu weer terug bij af”.

Verbeterpunten

In de rapportage geven we - op basis van meldingen - een aantal verbeterpunten vanuit cliëntenperspectief. Zo moet de informatievoorziening en de afstemming met alle zorgprofessionals in de keten over de voorlichting verbeteren. Volgens de jeugdwet ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij gemeenten. Mensen dienen te weten wat hun rechten en plichten zijn en waar ze terecht kunnen met vragen. Daarnaast is het belangrijk dat de SVB alle gegevens op orde krijgt, zodat ook PGB-houders weten waar ze aan toe zijn. Als budgethouders niet precies de hoogte van hun budget weten, bestaat het risico dat ze meer zorg inkopen dan waarop ze recht (blijken te) hebben.

De samenwerkende cliëntenorganisaties (projectgroep) van de Monitor Transitie Jeugd bespreken maandelijks de belangrijkste onderwerpen vanuit de meldingen met vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De rapportage over de meldingen van het eerste kwartaal van 2015 vindt u hier. De Monitor Transitie Jeugd zal volgend kwartaal een nieuwe rapportage uitbrengen. Dan wordt duidelijk of de informatievoorziening van 393 gemeenten verbeterd is of niet. Daarnaast zullen in de loop van 2015 ook andere effecten van de transitie duidelijk worden. Vielen er kinderen tussen wal en schip omdat zij niet op tijd zijn voorgelicht of niet op tijd een beschikking hebben gekregen? Krijgen zij dan nog de hulp die ze nodig hebben? Welke verschillen zijn er ontstaan tussen gemeenten?

De Monitor Transitie Jeugd die bestaat uit het Landelijk Platform GGz, Ieder(In), Zorgbelang, MEE Nederland, LOC en Uw Ouderplatform brengt haar volgende rapportage uit in het juli 2015. Tot eind 2016 zal De Monitor Transitie Jeugd rapportages uitbrengen.