Adressen voor persoonlijk advies en informatie

Meer informatie?

Centrum voor Jeugd en Gezin / Wijkteam / Gemeente
In de meeste gemeenten is een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of een wijkteam. Hier kunt u terecht met vragen over de jeugdhulp. Op de website van uw gemeente vindt u hier meer informatie over.

Hoe verandert mijn zorg?
Op deze landelijke website van de Rijksoverheid staan alle veranderingen over de nieuwe Jeugdwet, maar ook de nieuwe Wmo en de Wlz op een rij. Daarnaast beschikt deze website over een telefonische helpdesk. Als u vragen heeft over de veranderingen in de wet, kunt u deze hier stellen.
www.hoeverandertmijnzorg.nl

MEE 
MEE ondersteunt mensen met een beperking. MEE kan u helpen met vragen over bijvoorbeeld het aanvragen van hulp, de overstap naar werk of u de wegwijzen naar specifieke hulpverlening. Op de website vindt u een overzicht van lokale MEE-organisaties.
www.mee.nl 

Cliëntenorganisaties

Er zijn veel verschillende cliëntenorganisaties waar u terecht kunt met uw vragen. 

Ieder(in)
Netwerk voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. Bij Ieder(in) kunt u terecht met vragen en klachten over onder andere de Jeugdwet. Als u juridische vragen heeft, kun u terecht bij het Juridisch Steunpunt Regelrecht.
www.iederin.nl

Zorgbelang
In Nederland zijn dertien regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Iedere regionale Zorgbelangorganisatie heeft een Adviespunt, waar u terecht kunt voor informatie en advies op het terrein van onder andere de jeugdwet. 
www.zorgbelang-nederland.nl

LPGGz
Het Landelijk Platform GGz is de koepel van, voor en door 20 cliënten- en familieorganisaties in de ggz. Gezamenlijk vertegenwoordigt LPGGz meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de ggz. Voor vragen over de ggz kunt u terecht bij 'Meld je zorg' van LPGGZ.
www.platformggz.nl

LOC 
LOC Zeggenschap in zorg is de grootste cliëntenorganisatie in de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg (waaronder jeugd-GGz), maatschappelijke zorg (Mo/Vo), verslavingszorg, verzorging en verpleging, thuiszorg en welzijn. Er zijn 1.500 cliëntenraden aangesloten bij LOC, zij vertegenwoordigen samen zo’n 600.000 cliënten. Vragen over inspraak en medezeggenschap in de zorg kunt u stellen aan de Vraagbaak van LOC.
www.loc.nl

Uw Ouderplatform
In steeds meer regio's zijn groepen ouders actief om mee te praten met gemeenten over invoering van de nieuwe Jeugdwet. Uw Ouderplatform is een regionale ouderorganisatie in de regio's Utrecht-West en Lekstroom. Bij landelijke cliëntenorganisaties en/of uw gemeente kunt u nagaan of er in uw gemeente ook al een ouderorganisatie bestaat.
www.uwouderplatform.nl

Komt u er niet uit?

Als u er niet uitkomt met de gemeente of een hulpverlener of wanneer u een klacht in wilt dienen kunt u in eerste instantie bij uw gemeente of hulpverlener zelf terecht. U kunt met hen in gesprek gaan over de situatie. Ook kunt u een formele klacht indienen. Iedere organisatie die werkzaam is op het terrein van de Jeugdhulp en iedere gemeente dient een klachtenregeling te hebben.

Vertrouwenspersoon
Voor ondersteuning bij lastige situaties kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon. Bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) kunt u hiervoor terecht. Dat kan telefonisch, maar ook via de mail of persoonlijk. Ook kan het AKJ u helpen bij het indienen van een klacht. 
www.akj.nl

Kinderombudsman
Kinderen hebben onder andere recht op goede zorg, privacy en goede informatie. Dit staat vastgelegd in de Kinderrechten. De Kinderombudsman ziet toe op deze rechten. Kinderen, jongeren en hun ouders die denken dat hun rechten worden geschonden, of vragen hebben over kinderrechten kunnen bij de Kinderombudsman terecht. 
www.dekinderombudsman.nl